POLÍTICA DE PRIVACITAT

CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

Actualitzades a 23 de març de 2022.

 

 

OBJECTE

Les presents condicions generals regulen el contracte d'allotjament turístic entre la persona contractant (d'ara endavant, també persona usuària) i AGROBOTIGA I APARTAMENTS TURÍSTICS LLUÇANÈS, SL (d'ara endavant CALESTAMENYA), amb domicili social en Plaça Major, 9 -08589- Perafita- (Barcelona), CIF B- 64690274, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 40013, foli 75, fulla B-356617, inscripció 1a, telèfon núm. 619047380, correu electrònic info @ calestamenya.com

CALESTAMENYA és titular dels allotjaments turístics que es poden reservar a través de la web, estant degudament inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya amb les següents dades d'inscripció:

Ca l’Estamenya 1, situat en Plaça de l’Esglèsia, 11 – Perafita- (Barcelona), amb el núm. d'inscripció PCC-000440, Dígit de control 14, modalitat: casa de poble independent, grup: allotjament rural. Total places: 4.

Ca l’Estamenya, 2, situat en Plaça de l’Esglèsia, 11 -Perafita- (Barcelona), amb el núm. d'inscripció PCC-000441, Dígit de control 17, modalitat: casa de poble independent, grup: allotjament rural. Total places: 8.

Apartaments Ca l’Estamenya, en Plaça Major, 9 -Perafita- (Barcelona), amb el núm. d'inscripció ATCC-000013, Dígit de control 44, modalitat/tipus: apartaments turístics. Total apartaments: 5. Total places: 19.

 

 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

En contractar els nostres serveis oferts en aquesta Web, el contractant manifesta expressament que ha llegit, entès i accepta sense reserves les condicions generals de la contractació, així com les condicions particulars que poguessin establir-se.

Totes les condicions generals estaran permanentment a la disposició dels Usuaris amb anterioritat a la contractació i podran ser emmagatzemades i reproduïdes i impreses en la versió vigent a cada moment.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit, reservant-se CALESTAMENYA el dret de modificar-les unilateralment, sense que això pugui afectar els serveis, o promocions que van ser adquirits amb anterioritat a la modificació, per la qual cosa es recomana als usuaris que les llegeixin detingudament cada vegada que accedeixin a aquest portal, entenent-se vigents les que a cada moment apareguin publicades en aquest.

El contracte no s'arxivarà. Es redactarà en castellà, i en les relacions de consum que tinguin lloc a Catalunya, també en català.

 

 

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

     ·Pas 1: L'usuari haurà de seleccionar la casa/cases que vulgui reservar, marcant el selector de "reservar" en totes les cases que desitgi.

     ·Pas 2: L'usuari haurà de seleccionar la data d'entrada als allotjaments, i el nombre de nits de la duració de l'estada.

     ·Pas 3: Un cop seleccionades les cases, la data d'entrada i el nombre de nits, procedirà a entrar totes les dades personals requerides.

     ·Pas 4: Haurà de realitzar el pagament de l'import mostrar en la reserva.

     ·Pas 5: Serà redirigit de forma segura a la pasarel·la de pagament del banc, i un cop realitzat el pagament es notificarà a l'usuari del seu estat.

     ·Pas 6: Si tot ha anat bé, l'usuari rebrà un mail informant de la reserva de l'allotjament.

     ·Pas 7: Si hi ha hagut algun problema, en el pagament o en la reserva, l'usuari també serà notificat.

 

 

MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

Durant el procés de reserva i abans de prémer el botó per a procedir al pagament, la persona usuària podrà corregir qualsevol error i s'impedirà continuar si no es proporcionen totes les dades que se li sol·liciten. També abans de conducta a la confirmació de la reserva, la persona usuària podrà corregir qualsevol error en la introducció de les dades, canviar el contingut i fins i tot cancel·lar-la íntegrament, podent retrocedir a les pantalles anteriors per a realitzar les rectificacions oportunes.

Abans i després de realitzar la reserva podrà contactar amb nosaltres a través de l'adreça electrònica info @ calestamenya.com o trucar al telèfon núm. 619047380 indicant l'error sofert amb la finalitat de procedir a la seva correcció


 

CAPACITAT DE LES UNITATS D'ALLOTJAMENT I CONDICIONS ESPECIALS DE UTIZACIÓN O GAUDI DE L'ESTABLIMENT

La capacitat legal màxima de les nostres unitats d'allotjament així com les condicions especials i d'utilització o gaudi de l'establiment són les que s'indiquen en cada cas en la web abans de fer una reserva

No es permeten fer celebracions ni festes dins dels establiments.


 

QUÍ POT CONTRACTAR

Per a poder contractar els serveis d'allotjament turístic oferts en la nostra Web, la persona usuària declara que té almenys 18 anys d'edat.

En el cas que contracti una persona jurídica, la persona que actua en la seva representació declara sota la seva responsabilitat que té poders vigents per a això, reservant-se CALESTAMENYA el dret a comprovar aquest extrem.

 

 

PREUS I ALTRES DESPESES

Els preus aplicables a cada allotjament són els publicats en el lloc web i aplicats de forma automàtica als quals s'afegiran, si escau, les despeses o serveis addicionals que el client hagués consentit, configurant la suma de tots aquests conceptes el total degut de pagament en l'última fase d'aquest.

Els preus que s'indiquen inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), expressant-se en la moneda Euro (€).

L'impost sobre estades en establiment turístics (IEET) és aplicable a les persones que facin estada en els establiments d'allotjaments turístics a Catalunya majors de 16 anys, reportant-se a l'inici de l'estada, per la qual cosa el seu cobrament s'exigirà en la data d'arribada al mateix en funció de l'edat de cada persona allotjada.

 

 

MITJANS DE PAGAMENT I FACTURACIÓ

Podrà pagar la reserva amb targeta Visa, Mastercard a través d'una passarel·la segura de pagament, en la qual l'entitat bancària emissora de la targeta s'encarregarà de verificar la identitat del titular de la targeta i la seva autenticitat abans d'autoritzar el pagament, així com de la protecció de les dades del client. D'aquesta manera, nosaltres a més en cap moment disposem de les seves dades financeres, la qual cosa dota de major seguretat al procés de pagament.

Qualsevol incidència que pugui sorgir serà responsabilitat de l'emissor, devent el client contactar amb l'entitat bancària en qüestió.

També pot pagar a través de Iupay.

La persona usuària consent expressament que se li expedeixi una factura electrònica en forma pdf. podent revocar el consentiment en qualsevol moment enviant un escrit a aquest efecte a info @ calestamenya.com

 

 

CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA

Quan rebem la seva sol·licitud de reserva, procedirem a confirmar-li-ho per correu electrònic en l'adreça que ens hagi facilitat, en el termini de 24 hores, enviant-li un justificant de recepció que indicarà el número de reserva i contindrà les condicions generals i si escau particulars del contracte.

 

 

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

La cancel·lació de la reserva abans dels set dies de la data d'arribada, comportarà una penalització del 50% del preu total d'estada.

Si la cancel·lació es realitza dins dels set dies anteriors a la data d'arribada, o bé la persona usuària no es presenta en l'establiment en la data prevista d'arribada, la penalització serà del 100% del preu total d'estada.

 

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ RELACIONADES AMB EL  COVID-19

  • Es reserva l'import efectuat de paga i senyal, i t'oferim realitzar un canvi de dates al establiment per un altre estada a consumir durant el 2022 i  2023

  • Si la causa de cancel·lació és per causa de força major, retornem íntegre els diners de la paga i senyal .

 

INDEMNITZACIÓ PER RENÚNCIA DE L'ESTADA

Si s'abandona la unitat reservada abans de la data fins la qual es tenia reservada, el titular de l'establiment pot demanar fins a l'equivalent al 50% del preu total dels serveis que faltin per a utilitzar, excepte pacte específic entre les parts.

 

 

COMUNICACIÓ AMB LA PERSONA USUÀRIA

Les comunicacions amb la persona usuària de l'establiment d'allotjament turístic es realitzaran preferentment a través de correu electrònic pel que haurà de facilitar un compte actiu a cada moment amb tal finalitat. Això sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de contacte que s'hagin facilitat, inclòs la missatgeria instantània.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l'usuari comptarà amb el telèfon d'atenció a clients, telèfon núm. 619047380 o podrà contactar via correu electrònic a l'adreça info @ calestamenya.com indicant el número de reserva que li va ser assignat en el correu electrònic de confirmació de la reserva.

 

 

DRET DE DESISTIMENT

Conforme a la normativa vigent, no li assisteix el dret de desistiment del contracte de subministrament de serveis d'allotjament per a finalitats diferents del de servir d'habitatge.

 

 

INFORMACIÓ SOBRE LA RESERVA, QUEIXES I RECLAMACIONS

En el cas que vulgui formular una reclamació, queixa o sol·licitar informació sobre els productes oferts o contractats, poden trucar al telèfon 619047380 o enviar un correu electrònic a info @ calestamenya.com.

S'informa també que els consumidors i usuaris tenen a la seva disposició fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia que se li enviaran en suport electrònic prèvia sol·licitud formulada mitjançant correu electrònic a l'adreça abans indicada.

 

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La interpretació i aplicació d'aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola. En cas de conflicte, sense perjudici de sotmetre's al que estableixi imperativament la llei especialment quan el contractant sigui un consumidor o usuari, amb renúncia a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Vic.

© Tots els drets reservats.”

REGALA EXPERIÈNCIA

Desgarrega’t i personalitza el teu val!

IMPORTANT: Aquests vals no van vinculats a cap reserva oficial,
són uns vals simbòlics on pots personalitzar el text
imprimir-los i regalar-los a les persones desitjades.

*Consultar disponibilitat previament.